Home Wie zijn we Vogelinfo Vraag en aanbod Aktiviteiten Wetgeving Contact Links
ANDERE WETGEVINGEN

1. CITES-wetgeving wereldwijd.
Alles over deze wetgeving kunt U terugvinden op deze link.
De laatste bijgewerkte bijlagen I, II en III op deze link.

2. Europese CITES-wetgeving.
Verordening (EG) nr. 338/97 van 09 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer vormt de basis van deze Europese CITES.
-Verordening (EU) nr. 1158/2012 van 27 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97. In deze Verordening zijn ook de recentste bijlagen A, B, C en D opgenomen

België heeft in 2003 deze Europese CITES verordening in een KB  omgezet.
Dit K.B. van 09 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer werd gepubliceerd in het B.S. van 06.06.2003 - ed.2 (vanaf pag.31045).

Certificaten en andere formulieren:
De bijlage A (I) dieren moeten altijd vergezeld zijn van een CITES-certificaat.
De in beschermd milieu gekweekte dieren van bijlage A (I) dienen op de wettelijk voorziene manier van een identificatiemerkteken te worden voorzien; en er dient een formulier ingevuld van 'Verklaring van kweek'.
Bij afstand van deze gekweekte dieren dient U hiervoor eerst een
CITES-certificaat aan te vragen.
Dieren van bijlagen A en B die U in bezit hebt (ook eigen kweek) dienen ingeschreven te worden in een register van binnenkomst; en bij afstand moet men ze inschrijven in een register van vertrek.
Bij overlijden van een dier moet het CITES-certificaat terug gestuurd worden naar de FOD-CITES, en dit binnen de 8 dagen na sterfte.
Alle formulieren ( Aanvraag certificaat, Instructiebrief certificaat, Verklaring van kweek, Register vertrek, Register binnenkomst) staan op de website van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunt ge vinden door op deze link te klikken en dan bij 'Bedreigde dieren en planten' rechts boven bij 'Verwante dokumenten' kiezen voor 'Formulieren'.

ANDERE WETGEVINGEN

Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, is wegens ingrijpende wijzigingen volledig herschreven in de nieuwe Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand.
Deze Richtlijn heeft samen met de Habitatrichtlijn hebben gezorgd voor het nu wettelijk geldende Soortenbesluit in het Vlaams Gewest


Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.